Generalforsamling den 19. april – referat

Thomas Ismiris Generalforsamling Skriv en kommentar

Referat af ordinær generalforsamling i Virum-Sorgenfri Bordtennisklub torsdag 19. april 2018 i Virumhallerne

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens og evt. andres beretninger

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer samt indmeldelsesgebyr

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelse

a. Formand

b. Kasserer

c. 3-5 medlemmer og evt. suppleanter

7. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Valg af evt. udvalg

9. Eventuelt

Ialt 12 var mødt op inklusive 4 fra bestyrelsen, Henrik Vendelbo, Klaus Møller, Stig Svensson og Thomas Ismiris.

Ad 1
Som dirigent foreslog bestyrelsen Flemming Vollertzen, som takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2
Formanden Henrik Vendelbo aflagde beretning.

Af vigtige punkter kan nævnes, at vi på grund af skader meget hurtigt måtte revidere målsætningen for 1. holdet til overlevelse. Dette gik også hårdt ud over de øvrige seniordivisionshold, der alle sluttede i bunden af deres rækker. Vi har været bakket op af Team Elite, hvis støtte udløber nu, ligesom BLS Capital (Peter Rørdam) har meddelt, at han stopper som sponsor. Klubben takker for tiden og uundværlig støtte. Formanden nævnte, at klubben har indgået en 4-årig kontrakt med Butterfly i stedet for den nuværende aftale med Stiga. Butterfly-aftalen er også en god sponsoraftale. Bestyrelsen har besluttet, at vi fremover fortrinsvis vil basere os på spillere, som er og kommer i klubben, således at der kan blive kontinuitet fra ungdomsafdeling til seniorafdeling.

Ungdomsafdelingen har haft et meget fint år. Således blev vi bedste klub ved Østdanske mesterskaber og med 10 turneringshold, hvor 65 spillere er blevet brugt, har vi haft flere ungdomshold end alle andre. Stor tak til klubtrænerne, som gør en kæmpeindsats i hverdagen. Desværre indebærer successen også, at vi har pladsproblemer og ikke kan tage flere medlemmer ind. Vi har derfor sendt forslag til Kommunen og FIL om bygning af et anneks i tilknytning til Virumhallerne, hvor vi bl.a. kan afvikle vore turneringskampe. Det kan gøres for en forholdsvis beskeden investering og vil være godt for alle klubber i hallerne. Vi presser på alt, hvad vi kan. Kommunen har udtrykt sig positivt, men der vil i givet fald tidligst kunne ske noget i 2019. Tak til Tue Dyekjær, som har valgt at træde ud af bestyrelsen, men iøvrigt fortsat vil arbejde for klubben.

Motionisterne er også en vigtig livsnerve i klubben, og de afholder løbende sociale og sportslige arrangementer – senest både juleturnering og de skal snart på bakken. Bestyrelsen vil gerne støtte dette og er i god dialog med Ulla. Der lød ligeledes tak til Peter Zimmermann, der er med til at få det hele til at køre.

Ad 3
Klaus Møller forelagde regnskabet, som viser et overskud på kr. 41.000 og retablering af egenkapitalen, så den nu er på niveau med 2015 og har en størrelse som bestyrelsen finder rimelig, nemlig kr. 127.000. 2017 var således et godt år med stigning i kontingentindtægter, styr på trænerudgifterne og forbrug med omtanke. Det kom frem, at Hvidovre har forespurgt om træningssamarbejde på ungdomssiden, hvilket bestyrelsen finder positivt og vil arbejde videre med.

Ad 4
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser, hvilket blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad 5
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6
a. Henrik Vendelbo blev genvalgt med akklamation.

b. Klaus Møller genvalgtes med akklamation.

c. David Hinderson, Stig Svensson og Thomas Ismiris genvalgtes med akklamation. I stedet for Tue Dyekjær, der som nævnt havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, valgtes John Sørensen (Frederiks far) som nyt bestyrelsesmedlem. Der valgtes ingen bestyrelsessuppleant, da bestyrelsen har mulighed for at udvide med yderligere et medlem, hvis det skønnes nødvendigt.

Ad 7
Jannik Larsen og Karsten Flemin genvalgtes med akklamation. Der valgtes ikke revisorsuppleant.

Ad 8
Der blev ikke nedsat udvalg på generalforsamlingen.

Ad 9
Karsten Flemin efterlyste indlæg fra ungdomsholdene på hjemmesiden (kun 1 sted), så der var bedre mulighed for at følge med. Det ville også gøre hjemmesiden mere levende. Alle syntes godt om ideen, som bestyrelsen arbejder videre med. Stig Svensson gjorde opmærksom på, at Virumhallerne fylder 50 år 2. maj 2018, hvilket vil blive markeret 25. august fra kl. 18 med spisning og til en billig penge og underholdning. Han opfordrede alle til at deltage.

Generalforsamlingen afsluttedes herefter med et traditionelle leve for Virum.-Sorgenfri Bordtennisklub.